LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลบ้านโพธิ์จ.ฉะเชิงเทรา
  • โรงพยาบาลภูผาม่านจ.ขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร

วุฒิบัตร

  • ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรม ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - 09:00-17:00 น.