Shopping Cart

No products in the cart.

เรืออากาศโทแพทย์หญิงภิรญา พิธาฐิติกุล

จิตแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • จิตแพทย์ทั่วไปประจำ โรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
  • จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

  • เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - -

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่