LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทย์สภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
---16:00-20:00 น.---