LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • จิตแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2021- ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • จิตเวชศาสตร์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - 09:00-15:00 น.