LCP Large Image

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย ศิริราชพยาบาล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-08:00-17:00 น.08:00-17:00 น.08:00-17:00 น.08:00-17:00 น.08:00-17:00 น.-