LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลตำรวจ พศ.2554 - ปัจจุบัน
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี พศ.2559 - 2561

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
08:00-12:00 น.------