LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลท่าลี จ.เลย

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
09:00-20:00 น. อาทิตย์ที่ 2,3,4,5 - - - - - 08:30-15:00 น.