LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำภาควิชา (โสต ศอ นาสิก วิทยา) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • หัวหน้าศูนย์ตรวจการนอนหลับ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก (ศิริราช)
  • Fellowship in sleep Medicine USA.

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย
  • กรรมการสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - 17:30-19:30 น. - - -