LCP Large Image

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาทางเดินอาหาร
  • เฉพาะทางอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมทางเดินอาหาร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
09:00-20:00 น.08:00-20:00 น.12:00-20:00 น.08:00-17:00 น.---