LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลมาบตาพุด จ.ระยอง
 • โรงพยาบาลมิชชั่น โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน
 • คลินิกทันตกรรมเอกชน

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมบดเคี้ยว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากฟันเทียม
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมปริทันต์

สมาชิกสมาคมแพทย์

 • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
 • ชมรมเอ็นโดดอนติคส์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
--13:00-16:00 น.----