LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(ร.พ.เด็ก)
  • กุมารแพทย์โรงพยาบาลเด็ก (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์สาขาโรคระบบทางเดินหายใจเวชบำบัดวิกฤติ สถาบันสุขภาพ เด็กแห่งชาติมหาราชินี

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาคมกุมารแพทย์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤติในเด็กแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
---17:00-20:00 น.--09:00-17:00 น.