LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ผู้ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชรพ.เลิดสิน
  • อาจารย์พิเศษศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • แพทย์เฉพาะทางสาขาสูติ-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสูติศาสตร์สูติ-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certificate in Estrogen deficiency and Menopause from Columbia University of New York USA.

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์ แห่งประเทศไทย
  • ชมรมวิชาการทางสตรีวัยหมดระดู แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ทางกามโรค แห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
13:00-17:00 น. - 17:00-19:00 น. - - - -