LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • พศ.2534-2539กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลนครนายก

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
09:00-12:00 น. 17:00-20:00 น. 17:00-20:00 น. 17:00-20:00 น. 17:00-20:00 น. - -