LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • พานาซี เมดิคอลเซ็นเตอร์

ประวัติการศึกษา

  • เเพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง เวชศาสตร์ชะลอวัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  • สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
13:00-19:00 น. 08:00-16:00 น. - - 17:00-19:00 น. - 17:00-19:00 น.