LCP Large Image

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • Surgical , Surgical oncology คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
09:00-17:00 น. 08:00-17:00 น. 08:00-17:00 น. 08:00-17:00 น. 08:00-17:00 น. 14:00-20:00 น. -