LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย โรงพยาบาลตากสิน
  • นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย โรงพยาบาลเอกชนต่างๆ

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-09:00-19:00 น.09.00-19:00 น.09:00-19:00 น.09:00-19:00 น.09:00-19:00 น.-