LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว.
  • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามคำแหง

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร

วุฒิบัตร

  • จิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-----16:00-19:00 น. ศุกร์ที่ 1,3-