LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
  • โรงพยาบาลอรัญประเทศ
  • โรงพยาบาลสมุทรปราการ
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
  • แพทยสมาคม

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
--12:00-20:00 น.08:00-16:00 น.13:00-17:00 น.08:00-17:00 น.08:00-20:00 น.