LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แผนกสูติ-นรีเวช (รักษาภาวะมีบุตรยาก)โรงพยาบาลตำรวจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สูติ-นรีเวช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-17:00-19:00 น.-17:00-19:30 น.-17:00-19:00 น.-