LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แผนกสูติ-นรีเวช (รักษาภาวะมีบุตรยาก)โรงพยาบาลตำรวจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สูติ-นรีเวช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 17:00-19:00 น. - 17:00-19:30 น. - 17:00-19:00 น. -