LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ปี2541-2547
  • โรงพยาบาลศิครินทร์ปี2547-กย.2557 (หัวหน้าแผนกศัลยกรรมปี 2555-2557)

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โครงการหาดใหญ่-จุฬาลงกรณ์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา
  • สมาคมศัลยแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
09:00-14:00 น. 09:00-17:00 น. 09:00-17:00 น. 09:00-17:00 น. 09:00-17:00 น. 09:00-14:00 น. -