LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อายุรแพทย์โรคไต
  • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  • การฟอกไตทางช่องท้อง

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • อายรุศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
13:00-16:00 น.------