LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมวิทยาเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - 10:00-20:00 น. - - 09:00-12:00 น.