LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • กองทันตกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ
  • อาจารย์พิเศษภาคปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Post-Doctoral Fellowship สาขาปริทันตวิทยา ทันตกรรมรากเทียม ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • เลขานุการชมรมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • เลขาธิการสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
09:00-16:00 น. - - - 09:00-16:00 น. - -