Shopping Cart

No products in the cart.

นพ. สิโรจน์ กาญจนปัญจพล

ศัลยแพทย์ประจำ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ว.33270

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • TrainingSurgicalNutritionณประเทศนิวซีแลนด์1ปี

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
-

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

-

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่