LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • TrainingSurgicalNutritionณประเทศนิวซีแลนด์1ปี
  • ดูงานการเปลี่ยนถ่ายไตและตับ(KidneyandLivertransplant)ประเทศออสเตรเลีย3เดือนดูงานการเปลี่ยนถ่ายไตและตับ(KidneyandLivertransplant)ประเทศเยอรมัน3เดือนดูงานการเปลี่ยนไตและตับ(KidneyandLivertransplant)ประเทศสหรัฐอเมริกา6เดือน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 09:00-17:00 น. 09:00-17:00 น. - 09:00-17:00 น. 09:00-17:00 น. 09:00-17:00 น.