LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลนนทเวช
  • โรงพยาบาลสินแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา
  • สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
08:00-12:00 น.-08:00-20:00 น.-08:00-12:00 น.08:00-20:00 น.08:00-16:00 น.