LCP Large Image

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • อนุมัติบัตรสาขาปริทันตวิทยา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
13:00-16:30 น. - 17:00-20:00 น. - - - -