LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • หน่วยโรคหัวใจโรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • อนุมัติบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
------10:00-12:00 น.