Shopping Cart

No products in the cart.

พญ. สุภาวรรณ ชั้นประดับ

กุมารแพทย์ และกุมารแพทย์สาขาโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ว.25646

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์หน่วยกุมารเวชศาสตร์สาขาโรคติดเชื้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาคมกุมารแพทย์ และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
-

09:30 - 13:30

08:30 - 16:30

09:30 - 15:30

09:30 - 13:30

09:30 - 15:30

09:30 - 16:30

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่