LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • โรงพยาบาลกลางสำนักการแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
09:00-12:00 น.------