LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลทับสะแกจ.ประจวบฯ
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสมาคม
  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
09:30-12:00 น. , 16:30-18:30 น.17:00-19:30 น.-----