LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

 • รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 • รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หัวหน้าภาควิชาทันตกรรม จัดฟัน
 • รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรม จัดฟัน
 • ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • หัวหน้าคลินิกทันตกรรมจัดฟัน

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิตบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 • อนุมัติบัตร ทันตแพทยสภาประเทศไทย

สมาชิกสมาคมแพทย์

 • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-----17:00-20:00 น.09:00-12:00 น.