LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลับมหิดล
  • คลินิกส่งเสริมทันตสุขภาพ

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certificate in Orthodontics (University of Oregon USA)

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย
  • American Association of Orthodontists

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
17:00-20:00 น. - - - - - 17:00-20:00 น.