LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

 • Internshipคณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม สมาคมทันตแพทย์ เอกชนไทย ร่วมกับสมาคมทันตกรรมรากเทียมเยอรมัน

สมาชิกสมาคมแพทย์

 • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทยสภา
 • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
 • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 10:00-18:00 น. 13:00-18:00 น. 10:00-18:00 น. - 10:00-18:00 น. -