LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2540
  • โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2541
  • สถาบันโรคผิวหนัง พ.ศ.2542-2545
  • โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พ.ศ.2545-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา
  • ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็ก
  • สมาชิกสามัญชมรมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
09:00-17:00 น.---09:00-16:00 น.13:00-16:00 น.-