LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์สาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ประสาทวิทยา แพทยสภา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมประสาทวิทยา แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-17:00-20:00 น.-17:00-20:00 น.-17:00-20:00 น.-