LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์สาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ประสาทวิทยา แพทยสภา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมประสาทวิทยา แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 17:00-20:00 น. - 17:00-20:00 น. - 17:00-20:00 น. -