LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 กรกฎาคม 2561ถึง 31 กรกฎาคม 2562
  • อายุรแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วุฒิบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต อายุรศาสตร์สาขา อายุรกรรมทั่วไป
  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - 08:00-20:00 น. 09:00-17:00 น. 08:00-14:00 น. 10:00-16:00 น. 08:00-20:00 น.