LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • จักษุแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • จักษุแพทย์ (พิเศษ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • อนุสาขา จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัย จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - 17:00-20:00 น.