LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • กรรมการสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
  • อายุรแพทย์โรคไต วชิรพยาบาล
  • งานปลูกถ่ายอวัยวะ วชิรพยาบาล

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
  • อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - 09:00-12:00 น.