LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพศ.ยะลา
  • แพทย์ออร์โธปิดิกส์รพศ.ยะลา
  • แพทย์ออร์โธปิดิกส์ประจำหน่วยข้อเข่าข้อสะโพกโรงพยาบาลราชวิถี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ประกาศนียบัตร สาขาข้อเข่าข้อสะโพกเทียม
  • ออร์โธปิดิกส์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลราชวิถี)
  • ADULT HIP & KNEE RECON STRUCTION (กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี)

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-17:00-20:00 น.----17:00-20:00 น.