LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

 • แพทย์ชำนาญการพิเศษ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ หน่วยข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี, อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต
 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพศ.ยะลา
 • แพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพศ.ยะลา
 • แพทย์ออร์โธปิดิกส์ประจำหน่วยข้อเข่าข้อสะโพกโรงพยาบาลราชวิถี

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตร

 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ประกาศนียบัตร สาขาข้อเข่าข้อสะโพกเทียม
 • ออร์โธปิดิกส์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลราชวิถี)
 • ADULT HIP & KNEE RECON STRUCTION (กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี)

สมาชิกสมาคมแพทย์

 • ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
12:00-17:00 น.17:00-20:00 น.-----