LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2539-2540

ประวัติการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - 09:00-16:30 น.