LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลราชวิถี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขา โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - 13:00-16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5