LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • เวชศาสตร์การกีฬา 2006 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • การฟื้นฟูข้อเข่าและเวชศาสตร์การกีฬา ประเทศฝรั่งเศส
  • เวชศาสตร์การกีฬาไหล่ ประเทศเกาหลี

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - 17:00-20:00 น. - -