LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • เวชศาสตร์การกีฬา 2006 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • การฟื้นฟูข้อเข่าและเวชศาสตร์การกีฬา ประเทศฝรั่งเศส
  • เวชศาสตร์การกีฬาไหล่ ประเทศเกาหลี

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
----17:00-20:00 น.--