LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • อนุสาขาอุบัติเหตุ ศัลยศาสตร์ทางมือ จุลศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์การกีฬาข้อสะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมทบสมาคมแพทย์ออร์โธปิดิคส์อเมริกา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
08:00-13:00 น. 08:00-17:00 น. 08:00-17:00 น. - 08:00-17:00 น. 08:00-17:00 น. -