LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลศิครินทร์(สูตินรีเวช16ปี LaparoscopicSurgery7ปี)

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • Laparoscopic Surgery in Gynecology Chagkung Hospital Taiwan

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
09:00-12:00 น.09:00-16:00 น.09:00-17:00 น.09:00-12:00 น.09:00-16:00 น.--