LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ และหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
08:30-12:00 น.09:00-17:00 น.09:00-17:00 น.-09:00-15:00 น.09:00-15:00 น.-