LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • สนง.บรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย
  • อาจารย์พิเศษภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์จุฬา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมจักษุวิทยา แห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
13:00-16:00 น.-----08:30-15:30 น.