LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • คลินิกแสงทองทันตแพทย์
  • โรงพยาบาลวชิรปราการ
  • คลินิกพิเศษคณะทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โรงพยาบาลวิภาราม

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - 09:00-17:00 น. - 16:00-20:00 น. -