LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรทางทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • วทม.วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมเด็ก)
  • ปรด.วิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (วิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ)

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
  • ชมรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - 17:00-20:00 น.