LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
--09:00-12:00 น.-09:00-12:00 น.--